Kuntavaaliohjelma 2021

Jyväskylän seudun Perussuomalaiset ry

Kuntavaaliohjelma 2021

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 25.10.2020.

Kuntavaalit 18.4.2021

Jyväskylän seudun Perussuomalaiset ry, ainoa Perussuomalaiset rp:ta Jyväskylässä edustava yhdistys, on hyväksynyt seuraavat arvot, kuntavaalitavoitteet ja periaatteet kuntavaalikaudelle 2021-2025.

Nämä tavoitteet ja periaatteet on jokainen perussuomalainen vaaliehdokas hyväksynyt tulevan valtuustotyön perustaksi.

Perussuomalainen Jyväskylä – kehittyvä, turvallinen, vahva, viihtyisä

Arvot – avoimuus, isänmaallisuus, läheisyys, rehellisyys ja rohkeus.

Perussuomalaisten valtakunnallinen kuntavaaliohjelma: https://www.perussuomalaiset.fi/tietoa-meista/puolueohjelma/

Linkki Ohjelmat – Perussuomalaiset

Ohjelma Jyväskylään:

Perussuomalaisten yleistavoitteet

 1. Jyväskylä vahvistaa asemaansa maan 7. suurimpana kaupunkina sekä kasvavana ja kiinnostavana valtakunnan osakeskuksena.
 2. Jyväskylä tiivistää yhteistyötä muiden suurten kaupunkien kanssa.
 3. Jyväskylä harjoittaa järkevää ja tuloksiin tähtäävää kansainvälistä yhteistyötä tavoitteena asukkaiden, elinkeinoelämän sekä yliopiston ja muiden kaupungissa toimivien tahojen aseman vahvistaminen.
 4. Jyväskylä tekee tiivistä ja laaja-alaista yhteistyötä naapurikuntiensa ja koko maakunnan kanssa.
 5. Jyväskylä toimii työntekijöitään arvostavana ja kilpailukykyisenä työnantajana.
 6. Jyväskylä kiinnittää erityishuomiota kaupungin henkilöstön työssä jaksamiseen ja kehittymiseen.
 7. Jyväskylä pitää tärkeimpinä kunnan tehtävinä asukkaiden terveyteen, hyvinvointiin ja koulutukseen sekä turvallisuuteen liittyviä asioita lapsuudesta aina arvokkaaseen ikääntymiseen asti.

 

Perussuomalaisten talouslinjaukset

 1. Jyväskylä toimii siten, että kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosentit pysyvät vakaina.
 2. Jyväskylä ottaa lainaa vain pitkävaikutteisiin investointeihin, ei kulutusmenoihin.
 3. Jyväskylä tekee kunnallisiin maksuihin ja taksoihin pääsääntöisesti vain inflaatiota vastaavat tarkistukset.
 4. Jyväskylä harjoittaa tiukkaa menokuria talouden tervehdyttämiseksi ja edistää elinkeinotoimintaa työllisyyden ja verotulojen kasvattamiseksi.
 5. Jyväskylä arvioi kaikki menokohteet ja asettaa tehtävät tärkeysjärjestykseen ja säästää ensi sijassa hallintoa keventämällä mm. henkilöstön luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen.

 

Perussuomalaisten elinvoima- ja työllisyystavoitteet

 1. Jyväskylä harjoittaa aktiivista ja tehokasta elinkeinopolitiikkaa ja arvostaa yrittäjiä ja työntekijöitä.
 2. Jyväskylä vahvistaa olemassa olevien yritysten kasvu-, innovointi-, työllistämis- ja kehitysedellytyksiä.
 3. Jyväskylä edistää uusien yritysten perustamista ja sijoittumista kaupunkiin elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi ja työllisyyden lisäämiseksi.
 4. Jyväskylä hyödyntää MAL-sopimuksen (maankäyttö, asuminen, liikenne) täysimääräisesti elinvoiman vahvistamiseksi.
 5. Jyväskylä luo kaupungin ja yrittäjien pysyvän yhteistyöfoorumin.
 6. Jyväskylä panostaa nuorten työllistymiseen ja tarjoaa tukea vajaatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi.
 7. Jyväskylä panostaa pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen ja samalla vähentää ns. sakkomaksua.
 8. Jyväskylä toimii siten, että asuminen, elinkeinot, palvelut ja työpaikat turvataan kaupungin kaikissa osissa ja kaupungin keskustan elinvoimaa vahvistuu.
 9. Jyväskylä vahvistaa maa- ja metsätaloutta sekä tuotteiden jalostusta omalla alueellaan.

22.. Jyväskylä käyttää hankinnoissaan mahdollisimman paljon lähituotteita ja -palveluita työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi sekä verotulojen lisäämiseksi.

 

Perussuomalaisten turvallisuustavoitteet

 1. Jyväskylä säilyy koko maan turvallisimpana kaupunkina ja pitää turvallisuussuunnitelman ajan tasalla.
 2. Jyväskylä tekee tiivistä yhteistyötä poliisin, puolustusvoimien, oikeuslaitoksen ja muiden turvallisuudesta vastaavien tahojen kanssa.
 3. Jyväskylä huolehtii palo- ja pelastustoimen korkeasta tasosta.
 4. Jyväskylä taistelee huumeiden ja päihteiden käyttöä ja leviämistä vastaan.
 5. Jyväskylä parantaa liikenne- ja katuturvallisuutta alueellaan.
 6. Jyväskylä ja sen liikelaitokset varautuvat huolellisesti kriittisen infrastruktuurin häiriötilanteisiin sekä epidemioihin.

 

Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelutavoitteet

 1. Jyväskylä turvaa kaikille asukkailleen laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja toimii siten, että keskussairaalassa säilyy kattavat leikkaus- ja muut toiminnot.
 2. Jyväskylä pitää sosiaali- ja terveyspalvelut kaupungin järjestämisvastuulla siten, että yksityiset palveluntuottajat tukevat ja täydentävät julkisia palveluja.
 3. Jyväskylä panostaa laaja-alaisesti terveyttä, terapiaa ja hyvinvointia edistävään toimintaan.
 4. Jyväskylä lisää erityisesti riskiryhmiin kuuluvien kaupunkilaisten terveystarkastuksia ja -neuvontaa.
 5. Jyväskylä varmistaa kotihoidon ja laitoshoidon määrän ja laadun riittävyyden kaikkien hoito- ja palvelutarpeiden osalta.
 6. Jyväskylä panostaa köyhyyden poistamiseksi ja perheiden hyvinvoinnin parantamiseksi yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
 7. Jyväskylä pitää sosiaali- ja terveydenhuollon maksut kohtuullisina.
 8. Jyväskylä varmistaa vanhuksille arvokkaan elämän, johon kuuluu hyvä hoito, turvallisuus ja tiivis yhteys omaisiin vanhusten itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.
 9. Jyväskylä toimii siten, että hoito- ja hoiva-alan työstä tulee entistä houkuttelevampaa.
 10. Jyväskylä kehittää omaishoitajien ja -hoidettavien palveluja ja taloudellista asemaa.
 11. Jyväskylä parantaa matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen saatavuutta.
 12. Jyväskylä laatii nuorten syrjäytymisen ehkäisyohjelman ja toteuttaa sen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
 13. Jyväskylä tehostaa lastensuojelua siten, että toimenpiteisiin ryhdytään ajoissa perheitä tukien ja lasten etu turvaten.
 14. Jyväskylä huolehtii siitä, että lainmukaiset vammaispalvelut ovat helposti saavutettavissa ja ne ovat kaikille tasapuoliset.

 

Perussuomalaisten koulutus- ja kulttuuritavoitteet

 1. Jyväskylä panostaa varhaiskasvatuksen laatuun ja riittäviin resursseihin sekä pitää ryhmäkoot kohtuullisen kokoisina.
 2. Jyväskylä takaa, että jokainen lapsi saa peruskoulussa hyvän luku- ja kirjoitustaidon sekä muut jatko-opiskeluun tarvittavat tiedot, taidot ja valmiudet.
 3. Jyväskylä ylläpitää kouluverkon, joka tarjoaa kohtuullisen koulumatkan jokaiselle lapselle.
 4. Jyväskylä varmistaa sen, että jokaisella peruskoulun päättäneellä on hänen omia ja työelämän tarpeita vastaava toisen asteen kouluttautumismahdollisuus.
 5. Jyväskylä varmistaa lukio- ja ammatillisen koulutuksen määrällisen ja laadullisen korkean tason.
 6. Jyväskylä toimii siten, että yliopiston ja ammattikorkeakoulun toiminta ja yhteistyö kaupungin kanssa vahvistuu.
 7. Jyväskylä luo yhdessä oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa kaupunkilaisille tehokkaan ja kattavan jatko-, täydennys- ja uudelleenkoulutuskanavan.
 8. Jyväskylä ylläpitää kaikille avointa ja laaja-alaista kansalaisopistoa.
 9. Jyväskylä huolehtii koulujen ja julkisten tilojensa terveestä ja puhtaasta sisäilmasta ja turvallisuudesta.
 10. Jyväskylä puuttuu tiukasti koulukiusaamiseen, nimeää koulurauha-asiamiehen ja takaa oppilaille ja opettajille oikeuden rauhaan.
 11. Jyväskylä takaa opettajille ja muulle koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle ajantasaisen täydennyskoulutuksen.
 12. Jyväskylä kannustaa opettajia ylläpitämään ja kehittämään omaa ammattitaitoaan.
 13. Jyväskylä huolehtii korkeatasoisesta ja monipuolisesta kouluruuasta sekä oppimateriaalista.
 14. Jyväskylä saattaa kouluterveydenhuollon resurssit tarvetta vastaaviksi.
 15. Jyväskylä takaa lapsille ja nuorille vahvan kansalliseen kulttuuriin ja suomalaisiin perinteisiin arvoihin perustuvan kasvatuksen ja koulutuksen sekä toimii yhteistyössä näitä arvoja edustavien tahojen kanssa.
 16. Jyväskylä kehittää kirjastointa kaupungin eri alueet kattavaksi, laaja-alaiseksi tieto-, kulttuuri- ja sivistyspalveluksi.
 17. Jyväskylä vahvistaa kirjastotointa siten, että se parantaa koulussa opittua lukutaitoa ja edistää oppimista aktiiviseksi ja kriittiseksi kansalaiseksi.
 18. Jyväskylä lähtee siitä, että lapset ovat poikia ja tyttöjä ja heidän vanhempansa ovat isiä ja äitejä.
 19. Jyväskylä kehittää aktiivisesti oppilashuoltoa ja vastaa siitä, että lasten ja nuorten hyvinvointipalveluihin on riittävästi resursseja.
 20. Jyväskylä selvittää mahdollisuudet naapurimaakuntien kaupunkien kanssa mm. teattereiden ja orkesterien yhteistyöhön tai yhdistämiseen.

 

Perussuomalaisten yhdyskuntakehitystavoitteet

 1. Jyväskylä kuulee kaupunkilaisia maankäytön ja kaavoituksen ratkaisuissa ja ottaa näkemykset huomioon.
 2. Jyväskylä toimii aktiivisesti monipuolisen asuntotuotannon ylläpitämiseksi ja edistää mm. uudenmuotoista modulityyppistä asuntotuotantoa edullisen asumisen mahdollistamiseksi.
 3. Jyväskylä varmistaa asemansa Suomen puurakentamisen pääkaupunkina.
 4. Jyväskylä tehostaa katujen ja muiden liikenneväylien talvi- ja muuta kunnossapitoa.
 5. Jyväskylä tunnustaa yksityisautoilun välttämättömyyden ja pitää pysäköinnin hinnat kohtuullisina sekä arvioi Linkki-hankkeen aloitusajankohdan lykkäämistä.
 6. Jyväskylä kitkee maankäyttö-, rakentamis- ja asuntopolitiikasta korruption ja lisää toimintojen avoimuutta.
 7. Jyväskylä turvaa nykyiset puisto-, leikki- ja virkistysalueet ja lisää niitä tarpeen mukaan sekä hoitaa niitä asianmukaisesti.
 8. Jyväskylä mahdollistaa asuinrakentamisen koko kaupungin alueella.
 9. Jyväskylä ylläpitää ja kehittää toimivaa joukkoliikennettä, mutta pidättäytyy kalliista raideliikennerakentamisesta.
 10. Jyväskylä pitää omistuksessaan energia- ja vesihuollon.
 11. Jyväskylä pitää vesi-, jätevesi- ja hulevesimaksut sekä kaukolämmön hinnan kohtuullisina.
 12. Jyväskylä tuottaa kaukolämmön ja energian ensisijassa kotimaisen hakkeen ja turpeen yhdistelmäpoltolla.
 13. Jyväskylä toimii siten, että vaaralliset ja ruuhkaiset liikenneväylien kohdat poistetaan.
 14. Jyväskylä tehostaa haja-asutusalueiden tiestön kunnossapitoa ja tukee yksityisteiden ylläpitoa.
 15. Jyväskylä toteuttaa maltillista ilmastopolitiikkaa ja edistää järkevää luonnon- ja elinympäristön suojelua sekä eläinsuojelua.
 16. Jyväskylä selvittää mahdollisuudet pienydinvoimalan rakentamiseen kaupunkiin.

 

Perussuomalaisten muut tärkeät tavoitteet

 1. Jyväskylä tukee vain suomalaista kulttuuria ja terveitä elämäntapoja sekä sivistystä edistävää kansalaistoimintaa.
 2. Jyväskylä ei edistä kaupungille haitallista ja kustannuksia synnyttävää maahanmuuttoa eikä tue laittomasti kaupungissa olevia.
 3. Jyväskylä tekee Hippos-hankkeen rakentamispäätöksen vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen, mikäli hankkeen ulkopuolinen rahoitus on täysin varma.
 4. Jyväskylä varmistaa lähiliikuntapaikkojen säilymisen ja hyvän tason siinäkin tapauksessa, että Hippos-hanke toteutuu.
 5. Jyväskylä pitää uimahallien ja muiden liikuntapaikkojen maksut kohtuullisina ja kohdentaa kevennyksiä ensi sijassa eläkeläisille ja vammaisille.
 6. Jyväskylä selvittää ”Jyväskylän Sydän” -kulttuurikeskushankkeen kokonaisrakentamiskustannukset ja käyttökustannukset huolellisesti ja tekee sitovat päätökset vasta, kun ulkopuolinen rahoitus on täysin varma.
 7. Jyväskylä laatii koko kaupungin kattavan lähipalveluohjelman ja edistää sen toteutumista.
 8. Jyväskylä tehostaa omaa tiedotustoimintaansa ja lisää kaupunkilaisten mahdollisuuksia vaikuttaa tehokkaasti kaupungin ja oman elinympäristönsä oloihin ja kehitykseen.
 9. Jyväskylä tehostaa kaupungin koko organisaation tehokkuutta ja palvelutasoa.
 10. Jyväskylä torjuu poliittiset virkanimitykset ja kytkennät.
 11. Jyväskylä selvittää huolellisesti pormestarimallin edut ja haitat päätöksenteon pohjaksi.
 12. Jyväskylä panostaa kaupungin markkinointiin erilaisten tapahtumien korkeatasoisena järjestämispaikkana.
 13. Jyväskylä hyödyntää hyvän sijaintinsa sekä kauniin ja monimuotoisen luontonsa matkailun ja virkistystoiminnan edistämiseksi.
 14. Jyväskylä edistää maantie-, raide- ja lentoyhteyksien kehittämistä valtion ja yksityisten tahojen toimenpitein.
 15. Jyväskylä tarjoaa kaupunkia valtionhallinnon ja muiden toimijoiden toimintojen ja yksiköiden alueellistamispaikaksi.
 16. Jyväskylä panostaa vahvasti lapsiystävällisyyteen sekä eläkeläisten elinolojen ja palvelujen kehittämiseen.
 17. Jyväskylä on moderni kaupunki, jossa Sinä viihdyt ja haluat asua ja elää kaikissa elämäsi vaiheissa.

 

Perussuomalaiset rp. on Suomen toiseksi suurin eduskuntapuolue (ek-vaalit 2019), jota Jyväskylässä edustaa Jyväskylän Seudun Perussuomalaiset ry.

Vahva suomalainen vaikuttaja! Äänestä!

 

Lisätiedot ja yhteydenotot

 • Jyväskylän seudun Perussuomalaiset ry, pj Jarmo Nahkamäki, puh. 050 5279963
 • Ps Jyväskylä valtuustoryhmän pj Kauko Isomäki, puh. 0400 642025
 • Ps Jyväskylä valtuutettu Toimi Kankaanniemi, puh. 050 5113075
 • Ps Jyväskylä valtuutettu Tapani Mäki, puh. 0400 204453